Ga naar inhoud

Dossier: Europolitiek per partij

Europolitiek per partij

Europolitiek van CDU/CSU

Europese begrotingsnorm

Gelijk brengen van gezamenlijke solidariteit en nationale eigen verantwoordelijkheid. Concurrerende ecenomieën met een solide huishoudboekje. De insolventieverordening voor landen instellen.

Europese Bankenunie

Effectief bankentoezicht voor systeembanken door het ECB. Gezamenlijke afwikkelingsregels, maar nationale financiering. Geen Europees depositogarantiestelsel, maar invoeren van een nationaal minimum.

Financiële markt

Schaduwbanken controleren. Driezuilen bankenstructuur moet behouden blijven en versterkt worden.  Transactiebelasting wereldwijd invoeren.

Economische politiek

Een betere afstemming van economische politiek.

Europolitiek van de SPD

Europese begrotingsnorm

De SPD wil gezamenlijke verantwoordelijkheid van de uitgifte van Euro-Bonds (obligaties). Een Europees schuldenaflossingsfonds in combinatie met schuldenafbouw en hervormingen.

Europese Bankenunie

Gezamenlijk bankentoezicht door de ECB. Strikte scheiding van de toezichtsfunctie en monetair beleid. Het bankentoezicht moet later in een eigen institutie binnen de EU overgaan. Europese afwikkelingsregels voor banken en een gezamenlijk restructureringsfonds voor grote banken, gevoed door een bankenheffing.

Financiële markt

Europese ratingsinstantie invoeren. De financiële markt volledig reguleren. Transactiebelastingen invoeren in Europa.

Economische politiek

Gezamenlijk economisch bestuur instellen volgens het subsidiariteitsbeginsel (hogere instanties doen niet wat door lagere instanties gedaan kan worden). Voor een sociale unie met minimumstandaarden.

Europolitiek van Die Grünen

Europese begrotingsnorm

Europese schuldenaflossingspact overeenkomen die de vermogensheffing van de lidstaten financiert. Uitgifte van Euro-Bonds (obligaties) met een gemeenschappelijke toezegging van verantwoordelijkheid. De insolventieverordening voor landen doorvoeren. ESM ombouwen tot Europees valutafonds.

Europese Bankenunie

Gezamenlijke en onafhankelijke bankentoezicht voor internationale banken. Gemeenschapelijke mechanismen voor de afwikkeling van problemen met crisisbanken, zoals kaders voor Europese depositogarantiesystemen.

Financiële markt

Specialisatie van banken en transactiebelastingen invoeren. Schaduwbankieren reguleren.

Economische politiek

Meer gemeenschappelijke Europees monetair beleid. Afbouw van Duitse handelsoverschotten.

Europolitiek van Die Linke

Europese begrotingsnorm

De ECB moet Europese lidstaten direct financieren. Het oprichten van een Europese bank voor openbare leningen, die voor refinanciering centralebankkredieten opnemen kunnen.

Europese Bankenunie

Geen. Dus ook geen gemeenschappelijk depositogarantiestelsel. Verder een verbod op waardeloze papieren door de ECB.

Financiële markt

Sterkere regulering. Investment banking en hedgefondsen minderen. Spaarbanken en zakenbanken kleiner maken.

Economische politiek

Nauwe afstemming van de economische, fiscale, belastings-, sociale en werkgelegenheidspolitiek. Europese Unie met sterke gelijkschakeling van lidstaten met de plicht van nivellerend handelsverkeer.

Europolitiek van de FDP

Europese begrotingsnorm

Een Europese begrotingsnorm met solide huishouding en financiën. Europese Insolventieverordening voor lidstaten invoeren. Geen algemene gezamenlijke verantwoordelijkheid, maar de lidstaten samen verantwoordelijk maken voor schulden van staatsleningen.

Europese Bankenunie

De ECB moet onafhankelijk gemaakt worden. Systeembanken controleren door gemeenschappelijk Europees toezicht. Absolute bescherming voor nationaal depositogarantiestelsel en een nationaal restructureringsfonds.

Financiële markt

Hervorming van de internationale regels voor de financiële markt. Behoud van het drievoudige bankensysteem, spaarbanken, zakenbanken en private banken. Banken moeten ook staatsleningen met eigen kapitaal kunnen dekken.

Economische politiek

Structuurhervormingen in lidstaten doorvoeren, maar wel op de hoge hervormingsdruk passen. Subsidiariteitsbeginsel handhaven.

Europolitiek van Alternative für Deutschland

Europese begrotingsnorm

AfD wil dat de bestaande monetaire unie wordt opgeheven. Geen hulp aan crisislanden via het ESM. Landen die hun schulden niet meer kunnen betalen moeten ontlast worden via een kwijtschelding.

Europese Bankenunie

AfD is fel tegen, evenals een gezamenlijk depositogarantiestelsel. Verder moet er een verbod komen voor het opkopen van waardeloze papieren door de ECB.

Financiële markt

De AfD wil dat de belastingbetaler niet meer opdraait voor het redden van de euro. Banken, hedgefondsen en private beleggers moeten maar garant staan, omdat zij het meest hiervan profiteren.

Economische politiek

Inkrimping EU door meer concurrentie tussen en eigen verantwoordelijkheid van lidstaten.